Alocasia odora Okinawa Silver

冲绳银海芋

冲绳银海芋,也是一种白锦海芋,有点和白锦象耳芋相似。不过它成株个体比象耳芋小,室内比较适合。


冲绳银海芋的白斑更加随意。同时冲绳银海芋还有个特点就是耐寒,只要冬季不经过霜冻基本都能安全过冬。我国南方地区大部分可室外种植。


海芋有毒,不可食用。

Alocasia odora Okinawa Silver
中文名称:冲绳银海芋

拉丁名称:Alocasia odora Okinawa Silver

科属:天南星科 海芋属

Add new comment