Alocasia Mojito

莫吉托海芋

莫吉托海芋(Alocasia Mojito),一款非常迷人的海芋。它的独特在于它的叶子。巨大的心形黄绿色叶子上点缀着与之形成鲜明对比的深紫色,几乎是黑色。令人着迷。

Alocasia Mojito
中文名称:莫吉托海芋

拉丁名称:Alocasia Mojito

科属:天南星科 海芋属

Add new comment